Säkerhet – offentliga byggnader

Oavsett vilken typ av byggnation det gäller ska säkerheten prioriteras och garanteras. När det kommer till offentliga byggnader där olika ”användare” befinner sig är det extra viktigt. Byggnader som tar emot både besökare och egen anställd personal. Bland personalen finns ofta olika typer av behörighet. Just därför krävs det särskilt anpassade säkerhetsrutiner kring den här typen av byggen.

Kontroll och funktion

En offentlig byggnad ska ha en kombination av olika säkerhetsinslag som skyddar både byggnad och människor. Det gäller allt från arbetsmoment och material till verksamheten som sådan. En vacker detalj i stora offentliga byggnader är stora glasväggar. När den här sortens inredning installeras gäller det dock att förhålla sig strikt till regler för just glas i byggnader. På Boverket går det att läsa mer om vad som gäller och hur olika typer av glasväggar ska monteras samt markeras.

Offentliga byggnader har ofta en entré som fungerar som en slags passage till destinationen. Det kan till exempel vara till ett museum, en skola, en myndighet eller kanske posten. För att kunna särskilja olika typer av ”användare” krävs det i många fall att en så kallad säkerhetssluss installeras. Den ser till att inte fler personer än nödvändigt passerar entrén samtidigt. Det innebär att byggnadens mer känsliga områden hålls stängda för obehöriga. Ibland används säkerhetskaruseller istället för slussar, men själva syftet är detsamma.

Nödutrymmen och bevakning

Ett annat viktigt inslag när det gäller offentliga byggnader är nödutrymmen. Det vill säga särskilda installationsytor som är ”säkra” vid brand. Beroende på byggnadens storlek och den verksamhet som bedrivs ska nödutrymmet uppfylla vissa krav. Det är nödutrymmen och samlingssalar vid nöd som avgör hur övriga installationer får byggas. En passage till nödutrymmen får exempelvis aldrig blockeras av material, fordon eller fasta installationer.

Det är den svenska kamerabevakningslagen som styr hur både privata och offentliga aktörer samt byggnader får bevaka andra människor. En offentlig byggnad får ha kamerabevakning om en uppgift utförs som på något sätt har ett ”allmänt intresse”. Rätt tillstånd krävs för bevakningen och ansökan skickas till Datainspektionen som har den offentliga tillsynen av kamerabevakning.

Kraven för att installera kamerabevakning gäller bland annat informationen. Det ska tydligt markeras för besökare att bevakning sker. I informationen ska det framgå vem som kamerabevakar, varför samt kontaktuppgifter.

Lås och larm

Dörrar, fönster och andra ingångar är många i en stor offentlig byggnad. Just därför är det A och O att ta fram smarta lås- och larmlösningar. Flera dörrar ska vara öppna för många människor samtidigt som vissa ingångar endast ska vara för behöriga. Idag har det blivit än viktigare att låssystem erbjuder möjligheten att göra snabba justeringar. Beroende på hur stor byggnad det rör sig om samt vilken form av säkerhet som ska garanteras väljs lås och larm.

Det kan vara elektroniska lås som har fördelar när det kommer till att låsa dörrar snabbt. Elektroniska system är även möjliga att synkroniseras med andra system såsom entréer och kodlås. Mekaniska lås är kanske det enklaste sättet att hålla obehöriga ute, men samtidigt det säkraste skyddet av inventarier. Det finns mekaniska lås baserade på bekväma behov, men även mer inbrottssäkra skydd.